Privaatsustingimused

 

Tauf-Auto AS privaatsustingimused

Tauf-Auto AS, registrikood 10015362, aadress Sepa 24b, Tartu (edaspidi „meie“ või „me“) kogub ja töötleb teenuse osutamiseks teie isikuandmeid. Meile on tähtis teie isikuandmete turvalisus ning seetõttu peame vajalikuks teid teavitada isikuandmetega tehtavatest töötlemistoimingutest, isikuandmete töötlemise eesmärkidest ja õiguslikust alusest. Ühtlasi soovime teavitada teid isikuandmete töötlemisega seotud õigustest.

Meil on õigus käesolevat privaatsuspoliitikat igal ajal ühepoolselt muuta. Muutmise korral teavitame teid sellest.

1. Kogutavad isikuandmed

Me töötleme teie kohta isikuandmeid, mida te olete meile vabatahtlikult avaldanud. Peame vajalikuks märkida, et kui te otsustate jätta meile teenuse osutamiseks vältimatult vajalikud isikuandmed esitamata, siis ei ole meil võimalik teile teenust osutada.

Teenuse osutamisel või teenuse kaudu teie poolt meile esitatud andmed:

– Isikuandmed (s.o. nimi, isikukood, aadress, telefoninumber, e-postiaadress), mis on vajalikud mootorsõiduki müügidokumentide või tellimuslepingu vormistamiseks, hinnapakkumiste ja arvete edastamiseks, proovisõidu ankeedi täitmiseks või mis tahes muu mootorsõiduki müügi või rendiga seotud dokumentatsiooni vormistamiseks;

– Maksetega seotud andmed, sh maksetega seotud ajalugu (maksja nimi ja aadress);

– Andmed teile kuuluva või teile renditud mootorsõiduki kohta (s.o. auto nr, VIN-kood, mudel, väljalaskeaasta, mootorsõiduki müügi- või rendilepingu sõlmimise kuupäev, ostuhind, andmed mootorsõiduki varustuse kohta, mootorsõiduki hoolduste ajalugu);

– Andmed mootorsõiduki üldise ja/või hetke seisukorra kohta (mootorsõidukil ilmnenud hoiatustuled või mootorsõidukiga tehtud avariid, teenindusgraafik, kütusekulu, aku seisukord, rehvirõhk, mootorsõidukil esinenud probleemid või mis tahes muud andmed mootorsõiduki, selle seadmete või osade seisukorra kohta);

– Andmed mootorsõiduki kasutamise kohta, sh mugavusseaded (nagu näiteks istme seadistused, eelistatud raadiojaamad, konditsioneeri ja kütteseadistused, navigeerimisandmed, sõidustiil, andmed abisüsteemide kasutamise kohta ja nende kasutuselevõtuandmed);

– Mootorsõiduki asukoha andmed (nagu näiteks GPS, raadiosignaali asukoha jälgimine, liikumisprofiil, WLAN-hotspot asukoht);

– Andmed, mis on kogutud teile tugi- või klienditeenuse osutamisel (sh teie poolt tehtud päringud ja kaebused);

Tauf-Auto AS võib teie kohta andmeid koguda ka avalikest andmebaasidest ja muudest avalikest allikatest, (nt krediidiinfo pakkujalt). Nimetatud juhul võib Tauf-Auto AS ühendada sellistest allikatest kogutud andmed andmetega mida oleme saanud otse teilt.

Teie kohta kogutud isikuandmed siin koos nimetatud “Isikuandmed”.

2. Isikuandmete kogumise eesmärgid

Me kogume teie Isikuandmeid üksnes seaduses või käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkidel, mh järgmistel eesmärkidel:

– Teie poolt tellitud toote müümiseks või teenuse osutamiseks, sh toote või teenuse osutamiseks vajaliku dokumentatsiooni vormistamiseks;

– Mootorsõidukile hooldusteenuste osutamiseks, sh mootorsõiduki seisukorra fikseerimiseks, mootorsõidukil esinenud probleemide või puuduste avastamiseks, uurimiseks ning kõrvaldamiseks;

– Mootorsõidukiga seotud toote, teenuse või varuosaga seonduvalt teiega ühenduse võtmiseks, mh korralisest hooldusest teavitamiseks, erakorralistel juhtudel hooldusest teavitamiseks;

– Mootorsõidukis teenuste muudatuste ja värskenduste seadistamiseks;

– Mootorsõiduki, toodete või teenuste turvalisuse hindamiseks;

– Klienditeeninduse ja tugiteenuste osutamiseks;

– Uudiskirjade, personaalsete pakkumiste edastamiseks ja kampaaniatest teavitamiseks;

– Mootorsõidukiga või meie teenuste kasutamise kohta turu-uuringute või rahulolu uuringute läbiviimiseks, analüüsimiseks, statistika tegemiseks või lisateenuste täiendamiseks;

– Seadusest tuleneva mis tahes muu kohustuse järgimiseks.

3. Õiguslik alus Isikuandmete töötlemiseks

Me töötleme teie Isikuandmeid järgmistel õiguslikel alusel:

– Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu täitmisega tagamiseks (mh teenuse osutamiseks).

– Teie nõusoleku alusel teile uudiskirjade, personaalsete pakkumiste, kampaaniate edastamiseks ning rahulolu-uuringute ja turu-uuringute läbiviimiseks. Lisaks võib Tauf-Auto AS töödelda nõusoleku alusel andmeid teie eelistuste ja huvipakkuvate mootorsõidukite kohta.

– Meile kohalduva juriidilise kohustuse täitmiseks;

– Õigustatud huvi olemasolul. Näiteks on meil õigustatud huvi töödelda teie Isikuandmeid pettuse ennetamiseks või oma IT-süsteemide võrguturbe ja teabe turvalisuse tagamiseks.

Kui te soovite saada rohkem informatsiooni teie Isikuandmete töötlemise õigusliku aluse kohta, siis olete oodatud võtma meiega ühendust.

4. Isikuandmete vastutav töötleja ja Isikuandmete edastamine.

Teie poolt teenuse saamise eesmärgil avaldatud Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Tauf-Auto AS.

Me võime edastada teie Isikuandmeid kolmandatele isikutele, nagu näiteks haldussüsteemide pakkujale, õigusabiteenust osutavale isikule, raamatupidajale, pilveteenuse osutajale või mis tahes muule isikule, kes osutab meile teenust (nt IT-teenus) aga ka meiega seotud teistele ettevõtetele. Me oleme teinud kõik endast oleneva, et eelnimetatud kolmandad isikud tagaksid teie Isikuandmete konfidentsiaalsuse ja turvalisuse.

5. Isikuandmete turvalisus

Oleme rakendanud vajalikke organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnilisi turvameetmeid selleks, et teie Isikuandmed oleksid kaitstud mistahes väärkasutamise, volitamatu juurdepääsu, avalikustamise, muutmise või hävitamise eest. Seda ka välisriiki edastatavate Isikuandmete suhtes. Kui te soovite koopiat välisriiki edastatavate Isikuandmete suhtes kohaldatavate kaitsemeetmete kohta, siis andke meile oma soovist lahkesti teada.

Teie Isikuandmetele on ligipääs üksnes selleks volitatud isikutel. Seejuures kohustuvad Isikuandmetele juurdepääsu omavad isikud järgima konfidentsiaalsuskohustust.

6. Isikuandmete säilitamine

Me ei säilita teie Isikuandmeid (mh andmeid teile kuuluva mootorsõiduki(te) kohta) kauem kui see on mõistlikult vajalik nende eesmärkide saavutamiseks, milleks andmeid koguti või töödeldi, järgides andmete säilitamise perioodile kohalduvaid õigusakte.

7. Kliendi õigused isikuandmete kogumisel Seoses teie Isikuandmete töötlemisega on teil järgmised õigused:

– Taotleda juurdepääsu teie kohta kogutud Isikuandmetele ning nõuda Isikuandmete koopiat;

– Taotleda Isikuandmete parandamist, täiendamist või kustutamist, kui need ei vasta tegelikkusele või neid ei töödelda kehtivate nõuete kohaselt;

– Nõuda, et me piiraks teie kohta Isikuandmete kogumist, töötlemist või kasutamist;

– Esitada kaebus oma Isikuandmete töötlemise kohta Andmekaitse Inspektsioonile;

– Võtta igal ajal tagasi meile antud nõusolek(ud) Isikuandmete töötlemiseks. Nõusoleku tagasi võtmine ei mõjuta loobumisele eelnenud nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.

Eelpool nimetatud õiguste kasutamiseks tuleb teil esitada digitaalselt allkirjastatud avaldus meie e-posti aadressile info@taufauto.ee. Meil on õigus keelduda taotluse täitmisest, millisel juhul me teavitame teid keeldumise aluseks olevatest asjaoludest.

8. Kontaktandmed

Kui teil on küsimusi oma Isikuandmete töötlemise kohta, siis on teil võimalik võtta meiega ühendust e-posti aadressil info@taufauto.ee.

Ühtlasi on Kliendil võimalik pöörduda isikuandmete töötlemist puudutavate küsimuste või kaebustega meie poole, edastades küsimuse või kaebuse e-posti aadressile info@taufauto.ee. Isikuandmete töötlemist puudutavate kaebuste korral on Kliendil õigus võtta ühendust ka Andmekaitse Inspektsiooniga.

Tauf-Auto AS

Sepa 24b

50113 Tartu

Telefon: (+372) 730 0868

E-post: info@taufauto.ee

 

 

Ameerika auto

 

Партнером Tauf-Auto AS по обслуживанию является Aasta Auto AS – Центр обслуживания Audi и Škoda в Южной Эстонии.
 
Tauf-Auto AS является представителем Ameerika Auto в Тарту.
 
Обратитесь к нам за автомобильными марками RAM, Dodge, Chrysler, Jeep, Ford US, Cadillac, Chevrolet, GMC, Corvette и Lincoln.

Ameerika auto

 

Tauf-Auto AS‘s service partner is Aasta Auto AS – the Audi and Škoda service centre in South Estonia.
 
Tauf-Auto AS is the representative of Ameerika Auto in Tartu.
 
Ask us for RAM, Dodge, Chrysler, Jeep, Ford US, Cadillac, Chevrolet, GMC, Corvette and Lincoln brand cars.

Ameerika auto

 

Tauf-Auto AS hoolduspartner on Aasta Auto AS – Audi ja Škoda hooldekeskus Lõuna-Eestis.
 
Tauf-Auto AS on Ameerika Auto esindaja Tartus.
 
Küsi meilt RAM, Dodge, Chrysler, Jeep, Ford US, Cadillac, Chevrolet, GMC, Corvette ja Lincoln kaubamärgi autosid.

Дополнительная гарантия

 

Условия продленной гарантии Tauf-Auto AS на перечисленные узлы.

 

Уважаемый клиент,

 
Настоящие условия содержат важную информацию о продленной гарантии на Ваше транспортное средство. Для получения максимальной пользы от гарантии мы рекомендуем внимательно прочитать условия. Гарантия покрывает расходы на запчасти и рабочее время, необходимые для устранения неисправностей запчастей, приведенных в условиях.
 
Мы уверены, что Вы получите удовольствие от многих километров беспроблемной езды. В случае же возникновения неожиданной неисправности механической или электрической системы, мы акцептируем все гарантийные требования, представленные в рамках настоящей гарантии.
 

Внимание!
Для обеспечения быстрого и эффективного обслуживания необходимо представить гарантийный лист, сервисную книжку и при необходимости другие документы.

 

Продленная гарантия действует с даты и в течение периода, указанных в Гарантийном листе.

 
Кроме Эстонии дополнительная гарантия действует в следующих странах Европы:
Андорра, Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Исландия, Кипр, Чешская Республика, Дания, Финляндия, Франция, Македония, Норвегия, Германия, Гибралтар, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Монако, Польша, Португалия, Сан-Марино, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Нидерланды, Турция (европейская часть), Соединенное королевство, Сербия и Черногория.
 
Продленная гарантия распространяется на перечисленные механические и электрические элементы Вашего транспортного средства в случае неожиданных технических или электрических неисправностей. Продленная гарантия действует только в отношении следующих перечисленных элементов:
 

Двигатель

 
Коромысла, гидротолкатели клапанов, впускные и выпускные клапаны (кроме прогоревших), пружины и направляющие, головки цилиндров (за исключением трещин и закоксовывания), прокладка головки блока цилиндра и прокладка крышки передней головки цилиндра (кроме отпадания), стержни толкателей, распределительные валы и толкатели, распределительные шестерни, распределительные ремни и цепи, масляный насос, поршни и поршневые колеса, гильзы цилиндров, шатуны, поршневые пальцы и шатунные подшипники, коленчатый вал и его подшипники, впускной коллектор, маховик и его зубчатый венец, крепления двигателя и проводка двигателя.
 

Распределительные ремни

 
Покрытие распределительных ремней гарантией действительно в том случае, если они были заменены с учетом периодичности, предусмотренной заводом-изготовителем (при необходимости Вы должны быть готовы подтвердить это).
 

Механическая коробка передач

 
Неисправности следующих внутренних механических элементов: передачи, обоймы синхронизаторов, ползуны и валы механизмов переключения, подшипники и втулки, а также главные передачи.
 

Автоматическая коробка передач

 
Неисправности следующих внутренних механических элементов: валы, зубчатые передачи, муфты сцепления, тормозные ленты, блок управляющих клапанов, ограничитель, масляный насос, подшипники и втулки, планетарная передача, ведущие зубчатые колеса, передачи и датчик частоты вращения.
 

Преселективная коробка передач (DSG)

 
Неисправности следующих внутренних механических элементов: передачи, обоймы синхронизаторов, муфты и валы механизмов переключения, подшипники и втулки, главные передачи, муфты сцепления (кроме износа), блок управляющих клапанов, масляный насос.
 

Коробка передач с плавно изменяющимся передаточным числом (CTX)

 
Неисправности внутренних механических элементов, включая муфты сцепления, планетарные передачи, редукторные передачи, валы, ременные шкивы переменного диаметра, приводные элементы (цепи), внутренние уплотнения, подшипники и втулки.
 

Гидротрансформатор

 
Поломка любых внутренних механических элементов.
 

Дифференциал

 
Тарельчатая шестерня и колесный вал, зубчатые передачи, валы, подшипники и втулки, промежуточные шайбы и фланцы.
 

Передний привод

 
Колесные подшипники (только на ведущей оси), валы привода, включая шарниры равных угловых скоростей, шарниры и муфты (кроме крышек) карданного вала.
 

Задний привод

 
Полуоси, валы привода задних колес, включая шарниры равных угловых скоростей, шарниры и муфты (кроме крышек) карданного вала.
 

Подшипники

 
Колесные подшипники (только на ведущей оси), полуоси.
 

Турбозарядник

 
Гарантийное покрытие для турбо действует только в случае, если он был установлен новым на заводе.
 

Полный привод

 
Покрытие аналогично вышеописанному переднему и заднему приводу.
 

Антиблокировочная система (ABS)

 
Антиблокировочная система, установленная производителем, покрыта гарантией. (Кроме поломок проводки и соединений).
 

Кардан

 
Поломки карданного вала, в том числе шарниры и муфты карданного вала.
 

Система охлаждения

 
Масляный радиатор двигателя, температурный датчик двигателя, термостат двигателя, расширительный бак, панель отопления, радиатор, корпус термостата, гидромуфта вентилятора и насос охлаждающей жидкости.
 

Система подачи топлива (бензин)

 
Инжекторные двигатели: Расходомер, дополнительный воздушный клапан, насос впрыска топлива, регулятор топливного давления, клапан холостого хода и измерительная головка. (Кроме форсунок, проводки, трубопровода, соединений, топливного бака и топливных фильтров).
 

Система подачи топлива (дизель)

 
Поломка следующих специальных дизельных компонентов: регулятор давления, вакуумный насос тормозной системы, механизм холодного запуска, насос впрыска топлива, насос подачи топлива, реле свечей накала, головка высокого давления, гидравлический / электрический механизм синхронизации, насос подачи низкого давления, компенсатор дополнительного давления коллектора, механизм включения и выключения привода насоса. (Кроме топливных трубок, форсунок, свечей накала, регулировки синхронизации впрыска, калибровки, испытаний на стенде, а также провала проверки выхлопа автомобиля).
 

Система подачи топлива (Система сжатого газа (КПГ), установленная на заводе)

 
Регулятор давления, запорный вентиль (предохранительный вентиль), контрольный вентиль.
 

Воздушный кондиционер (установленный на заводе)

 
Компрессор воздушного кондиционера, испаритель, расширительный клапан, резервуар для жидкости, выключатель блока управления, воздушная заслонка и шланги кондиционера.
 

Руль (в том числе руль с усилителем рулевого управления)

 
Рулевая рейка и шестерня (не кожух), коробка рулевого управления, рейка и насос гидроусилителя руля, маленький шланг насоса гидроусилителя руля, бак гидроусилителя руля и рулевой механизм (не кожухи).
 

Передняя и задняя подвеска

 
Витые пружины подвески, верхние и нижние рычаги подвески, угловые и поворотные шарниры, верхние рычаги управления и гидроподшипники для нижних рычагов управления.
 

Гидропневматическая подвеска (гарантия применяется только в случае наличия соответствующей отметки на гарантийном листе)

 
Сферы-аккумуляторы, клапан управления, насос высокого давления.
 

Тормозная система

 
Главный цилиндр, регулятор тормозного усилия, вакуумный насос тормозной системы, суппорты тормоза, колесные цилиндры и вакуумный усилитель тормозов. (Кроме проржавевших и заклинивших частей).
 

Электрическая система

 
Электродвигатель стартера и обмотки, включая тяговый и привод стартера, генератор, система зажигания, электропривод стеклоподъемников и люка на крыше, центральный замок, мотор вентилятора отопителя, электропривод/выключатель электрического люка на крыше, моторы дворников передних и задних стекол и омывателей, электронный усилитель зажигания, блок управления ASR, датчик уровня топлива, блок управления системой зажигания, реле свечей накала (DERV), исполнительный элемент ASR, насос открытия/закрытия, электропривод противосолнечной ширмы на задние окна, стеклоподъемник, вакуумный насос и дополнительные вентиляторы.
(Кроме всей проводки, системы сигнализации, развлекательной системы внутри автомобиля, антенн, автомобильных телефонов, навигационного оборудования внутри автомобиля).
 

Электронный блок управления ECU

 
Включает в себя весь электронный блок управления.
 

Сцепление

 
Диск сцепления, трос сцепления, глушители сцепления, главный цилиндр, выжимная плата сцепления, выжимной подшипник, саморегулирующийся механизм и рабочий цилиндр. (Кроме износа).
 

Корпусные элементы

 
Ущерб, нанесенный корпусным элементам, а также механическим или электрическим частям, вследствие непосредственного механического или электрического повреждения покрытого гарантией элемента, подлежит возмещению.
 

Расходные материалы

 
Расходные материалы, например, масла, фильтры и охлаждающая жидкость, подлежат возмещению в том случае, если их замена необходима вследствие прямого механического разрушения элемента, покрытого страховой защитой.
 
Продленная гарантия действует только в случае, если в отношении транспортного средства выполнялись все процедуры планового обслуживания, предусмотренные заводом-изготовителем, а ремонтные работы производились в Tauf-Auto AS или в официальном представительстве изготовителя транспортного средства в течение всего срока действия заводской гарантии и/или дополнительной гарантии.

 

ИСКЛЮЧЕНИЯ:

 1. Гарантийное требование не подлежит исполнению, если о неисправности было сообщено позднее, чем через 7 дней после ее выявления.
 2. Гарантия не действует в следующих случаях:
  – транспортное средство используется в качестве автомобиля для краткосрочной аренды, оперативного автомобиля или такси;
  – транспортное средство используется для участия в гонках или других соревнованиях на время;
  – нестандартные или модифицированные транспортные средства.
 3. Гарантия теряет действие, если предусмотренные изготовителем процедуры планового обслуживания не выполняются или выполняются несвоевременно (максимальное допустимое превышение – 1 месяц и/или 1500 км)
 4. Гарантия не распространяется на проблемы/повреждения, вызванные следующими причинами:

  – естественный износ, ржавчина
  – утечки жидкостей
  – любые инородные тела в механическом узле или на нем,
  – перегрев, замерзание
  – использование транспортного средства не по назначению, халатность

 5. Гарантия не распространяется на проблемы/повреждения, вызванные следующими причинами: последствия неправильно или плохо выполненного ремонта, неправильно установленные механические элементы, неправильно или плохо изготовленные или разработанные механические элементы, механические элементы, которые не были установлены в качестве предусмотренной изготовителем стандартной детали или запасной детали.
 6. Гарантия не распространяется на ущерб, причиненный в результате пожара или дорожно-транспортного происшествия, независимо от того, были ли они покрыты страхованием транспортного средства или страхованием ущерба. Гарантия не распространяется на третьих лиц и на физические травмы.
 7. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные потопом, военными действиями, сверхзвуковой ударной волной или атомной радиацией.

 
Представление требования в Эстонии
 
Если у Вашего транспортного средства возникает неисправность, пожалуйста, свяжитесь с Tauf-Auto AS. Если это невозможно, обратитесь к ближайшему уполномоченному продавцу Вашего транспортного средства. Попросите продавца определить неисправность. Если настоящий договор не распространяется на неисправность, Вы обязуетесь самостоятельно нести расходы на детали и ремонт автомобиля.
 
Если у Вашего транспортного средства возникла неисправность за пределами Эстонии, пожалуйста, доставьте Ваше транспортное средство в ближайшее уполномоченное представительство изготовителя Вашего транспортного средства. Попросите его установить причину неисправности и определить расходы на ее устранение. Вначале Вам придется самостоятельно оплатить все расходы на ремонт. В качестве покупателя, пожалуйста, укажите в счете Tauf-Auto AS. Когда Вы вернетесь в страну, в которой было куплено транспортное средство, пожалуйста, представьте счет и приложенные к нему документы на Ваше транспортное средство Tauf-Auto AS, и обоснованные расходы будут Вам возмещены в соответствии с прейскурантом Tauf-Auto AS..
 
Передача продленной гарантии
Продленная гарантия связана с Вашим транспортным средством, и она повышает стоимость транспортного средства, если Вы решите его продать. Убедитесь, что все документы, связанные с продленной гарантией, передаются новому собственнику.
Новый собственник должен при первой возможности сообщить Tauf-Auto AS о передаче продленной гарантии, чтобы его данные как собственника были зарегистрированы в Гарантийном листе, и чтобы продленная гарантия продолжила действовать.

 

Extended warranty

 

Terms and conditions for the extended warranty on units listed by Tauf-Auto AS.

 

Dear Client,

 
These terms and conditions contain important information regarding the extended warranty of your vehicle. For your maximum benefit, we recommend reading the terms and conditions thoroughly. The warranty covers the spare part and working time costs required to eliminate malfunctions of the parts listed in the terms and conditions.
 
We are positive that you will enjoy kilometres of problem-free rides! In case an unexpected mechanical or electrical malfunction should occur, we accept all the warranty requirements specified within this warranty.
 

Attention!
In order to ensure fast and efficient service, submit the warranty card, maintenance file and other documents, if required.

 

The extended warranty enters into force on the date specified in the warranty card and remains valid for the period specified in the warranty card.

 
In addition to Estonia, the extended warranty is valid in the following European countries:
Andorra, Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Iceland, Cyprus, the Czech Republic, Denmark, Finland, France, the Republic of Macedonia, Norway, Germany, Gibraltar, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Liechtenstein, Luxembourg, Malta, Monaco, Poland, Portugal, San Marino, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, the Netherlands, Turkey (the part in Europe), the United Kingdom and Serbia and Montenegro
 
Extended warranty covers the listed mechanical and electrical parts of your vehicle in the event of unexpected technical or electrical failures. Extended warranty only applies to the parts listed below:
 

Engine

 
Rocker arm unit, including hydraulic lifters, inlet and outlet valves (excluding burned), springs and guide bushes, cylinder head (except for cracks or coking), cylinder head gasket and front valve cover gasket (excluding sagging), pushrods, camshafts and reverse thrusters, timing gears, belts and chains, oil pump, pistons and piston rings, cylinder sleeves, connecting rods, gudgeon pins and bearings, crankshaft and its bearings, intake manifold, flywheel and tooth belt, the engine mountings and engine wiring harness.
 

Timing belts

 
Timing belts are covered by warranty, if they have been replaced according to the replacement interval stipulated by the factory (be prepared to prove it, if necessary).
 

Manual-shift gearbox

 
Malfunction of the following internal mechanical parts: transmissions, synchronizer rings, shift mechanism sliders and shafts, bearings and bushings, final drives.
 

Automatic-shift gearbox

 
Malfunction of the following internal mechanical parts: shafts, gear transmissions, clutches, brake bands, control valve block, speed limiting device, oil pump, bearings and bushings, epicyclic gear train, towing gears, transmissions and governor.
 

DSG gearbox

 
Malfunction of the following internal mechanical parts: transmissions, synchronizer rings, shift mechanism sliders and shafts, bearings and bushings, final drives, clutches (except for wear and tear), control valve block, oil pump.
 

Continuously variable transmission gearbox CTX

 
Failure of internal mechanical parts, including clutches, epicyclic gear trains, reduction gears, shafts, variable speed pulleys, transport elements (chains), internal seals, bearings and bushings.
 

Hydraulic torque converter

 
Malfunction of any internal mechanical parts.
 

Differential

 
Spur gear and pin wheel, gearing, shafts, bearings and bushings, shim washers and flanges.
 

Front-wheel drive

 
Wheel bearings (only drive axle), drive shafts, including constant-velocity joints, Hooke’s joints and sleeves (except for their covers).
 

Rear-wheel drive

 
Semiaxis, rear-wheel drive shafts, including constant-velocity joints, Hooke’s joints and sleeves (except for their covers).
 

Wheel bearings

 
Wheel bearings (only drive axle), semiaxis.
 

Turbocharger

 
The turbo is covered by warrantly only if installed at the factory as new.
 

Four-wheel drive

 
Covered similarly to the front- and rear-wheel drive described above.
 

Anti-lock braking system (ABS)

 
The anti-lock braking systems installed by the manufacturer are covered by warranty. (Except for wiring harness and connection malfunctions.)
 

Cardan

 
Cardan malfunction, including that of Hooke’s joints and sleeves.
 

Cooling system

 
Engine oil cooler, engine temperature sensor, engine thermostat, expansion tank, heating panel, radiator, thermostat housing, fan torque converter and coolant pump.
 

Fuel system (petrol)

 
Fuel injection engines: air consumption meter, draught diverter, fuel injection pump, fuel pressure regulator, idle control valve and probe. (Except for nozzles, wiring, piping, connections, fuel tank and fuel filters.)
 

Fuel system (diesel)

 
Malfunction of the following special diesel components: pressure relief valve, brake vacuum pump, cold-start system, fuel injection pump, fuel supply pump, glow plug relay, high-pressure sensor, hydraulic/electric timing mechanism, low-pressure supply pump, manifold auxiliary pressure compensator, pump turn-on and shut-off mechanism. (Except for fuel pipes, nozzles, glow plugs, fuel injection timing adjustments, calibration, failing bench and emission tests.)
 

Fuel system (factory-installed compressed gas device CNG)

 
Pressure relief valve, shut-off valve (safety valve), check valve.
 

Air conditioner (factory-installed)

 
Air-conditioning compressor, evaporator, expansion valve, liquid tank, control unit switch, the blower resistor and air-conditioning pipes.
 

Steering system (including the power-steering steering system)

 
Steering rack and gear (not covers), steering gearbox, power-steering bar and the pump, small pipe of the power-steering pump, power-steering tank and pendulum lever (not covers).
 

Front and rear suspension

 
Helical Springs, upper and lower swing arms, ball joints and swivel joints, upper control arms and hydraulic bearings for lower control arms.
 

Pneumatic suspension (covered by warranty only if indicated in the warranty card)

 
Air springs, control valves, force pump.
 

Brake system

 
Master cylinder, brake power regulator, brake vacuum pump, brake callipers and vacuum booster. (Except for corroded or jammed parts.)
 

Electrical system

 
Starter motor and coils, including pull and plunger mechanisms, a generator, ignition coils, window lifts and sliding roof engines, central lock, compartment ventilator engine, electric sliding roof engine/switch, indicator relay, front and rear wind-shield wiper and washer engines, electronic ignition amplifier, ASR control unit, fuel tank level sensor, ignition system control unit, glow plug relay (DERV), ASR actuator, closure aid pump, rear sun-blind engine, window lifts, vacuum pump and auxiliary ventilators.
(Except for the whole wiring, alarm systems, in-car entertainment system, antennas, car phones and in-car navigation equipment).
 

Engine control unit ECU

 
Contains all electronic controllers.
 

Clutch

 
Clutch disk, clutch cable, the clutch damping devices, master cylinder, clutch basket, suppressor, compensation mechanism and slave cylinder. (Except for wear and tear.)
 

Housings

 
Direct mechanical or electrical damages in the part covered by warranty to the housings and the mechanical and electrical parts will be compensated.
 

Consumables

 
Consumables, such as oils, filters and coolant are covered, if their replacement is necessary due to the mechanical breakage of a mechanical part covered by the insurance cover.
 
Extended warranty is valid only if all scheduled maintenance works, as well as repair works at Tauf-Auto AS or the official representation of the vehicle have been carried out on the vehicle according to the factory requirements throughout the whole factory warranty and/or extended warranty period.

 

EXCLUSIONS:

 1. Warranty claims are not accepted if malfunctions are reported later than 7 days as of its discovery.
 2. The warranty does not apply in the following cases:
  – when used as short-term rental cars, vehicles engaged in emergency response or taxi;
  – when used for racing or in another way, except for vehicles used for competitions;
  – non-standard or modified vehicles.
 3. The warranty shall expire, if scheduled maintenance works stipulated by the factory have not been performed or these have not been performed in a timely manner (the deadline is permitted to be exceeded by a maximum of 1 month and/or 1,500 km)
 4. The warranty does not cover issues/damages caused by the following reasons:

  – natural wear, rust
  – fluid leaks
  – any foreign bodies inside or on top of a machine part,
  – overheating, freezing,
  – inappropriate use of the vehicle, negligence

 5. The warranty does not cover issues/damages caused by the following reasons: consequences of repair works carried out incorrectly or poorly, incorrectly installed machine parts, incorrectly or poorly manufactured or developed machine parts, machine parts not installed by the factory as standard equipment or accessories
 6. The warranty does not cover damage caused by fire or a traffic accident, regardless of whether they are covered by vehicle insurance or non-life insurance or not. The warranty does not cover third parties or physical injury.
 7. The warranty does not cover damages caused by flood, acts of war, supersonic speed shock wave or nuclear radiation.

 
Submitting a claim in Estonia
 
If your vehicle malfunctions, please contact Tauf-Auto AS. If that is not possible, contact the nearest authorized dealer. Ask the sales assistant to identify the malfunction. If repair works of the malfunction are not covered by this contract, you are obligated to cover the vehicle disassembly and repair costs.
 
If your vehicle malfunctions outside of Estonia, please transport your vehicle to the nearest authorised representative. Ask the representative to identify the cause of malfunction and cost of its elimination. You must initially cover the costs yourself. Ask the representative to enter Tauf-Auto AS as the buyer on the invoice. When returning to the country, where the vehicle was purchased, please submit the invoice and the accompanying documents to Tauf-Auto AS and you shall be compensated for reasonable costs in accordance with the price lists of Tauf-Auto AS.
 
Handing over the extended warranty
The extended warranty is related to your vehicle and raises its value for the new owner, if you decide to sell it. Ensure that all documents related to the warranty are handed over to the new owner.
The new owner must notify Tauf-Auto AS of the transfer of the extended warranty as soon as possible to enter its details in the warranty card as the vehicle owner and for the extended warranty to remain in force.

 

Lisagarantii

 

Tauf-Auto AS loetletud sõlmede pikendatud garantii tingimused.

 

Lugupeetud klient,

 
Käesolevad tingimused sisaldavad olulist infot Teie sõiduki pikendatud garantii kohta. Maksimaalse kasu saamiseks soovitame tingimused põhjalikult läbi lugeda. Garantii katab tingimustes toodud varuosade rikete kõrvaldamiseks vajaminevate varuosade ja tööaja kulud.
 
Oleme kindlad, et naudite paljude kilomeetrite jagu probleemideta sõitu. Juhul, kui peaks juhtuma ootamatu mehaaniline- või elektrisüsteemi rike, siis aktsepteerime kõiki selle garantii raames esitatud garantiinõudeid.
 

Tähelepanu!
Kiire ja tõhusa teeninduse tagamiseks tuleb esitada garantiileht, hooldusraamat ja vajadusel muud dokumendid.

 

Pikendatud garantii hakkab kehtima Garantiilehel märgitud kuupäevast ning on kehtiv Garantiilehel märgitud perioodil.

 
Lisagarantii kehtib lisaks Eestile järgmistes Euroopa riikides:
Andorra, Austria, Belgia, Bosnia ja Hertsegoviina, Bulgaaria, Horvaatia, Island, Küpros, Tšehhi Vabariik, Taani, Soome, Prantsusmaa, Makedoonia, Norra, Saksamaa, Gibraltar, Kreeka, Ungari, Island, Iirimaa, Itaalia, Läti, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Malta, Monako, Poola, Portugal, San Marino, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania, Rootsi, Šveits, Madalmaad, Türgi (Euroopa osa), Ühendkuningriik ning Serbia ja Montenegro
 
Pikendatud garantii katab Teie sõiduki loetletud mehaanilisi ja elektrilisi osi ootamatute tehniliste või elektriliste rikete korral. Pikendatud garantii kehtib ainult järgnevalt loetletud osadele:
 

Mootor

 
Nookurite plokk, k.a hüdrotõukurid, sisselaske- ja väljalaskeklapid (v.a põlenud), vedrud ja juhtpuksid, plokikaan (v.a praod ega koksistumine), plokikaane tihend ja eesmise klapikambri kaane tihend (v.a äravajumine), tõukurvardad, nukkvõllid ja tõukurid, jaotushammasrattad, jaotusrihmad ja jaotusketid, õlipump, kolvid ja kolvirõngad, silindrihülsid, kepsud, kolvisõrmed ja kepsulaagrid, väntvõll ja selle laagrid, sisselaskekollektor, hooratas ja selle hammasvöö, mootori kinnitused ja mootori juhtmestik.
 

Jaotusrihmad

 
Jaotusrihmad on kaetud garantiiga, kui need on vahetatud tootjatehase poolt ettenähtud vahetusvälba järgi (vajadusel peab olema valmis seda tõestama).
 

Manuaalkäigukast

 
Järgmiste sisemiste mehaaniliste osade rike: ülekanded, sünkronisaatori rõngad, vahetusmehhanismi liugurid ja võllid, laagrid ja puksid, peaülekanded.
 

Automaatkäigukast

 
Järgmiste sisemiste mehaaniliste osade rike: võllid, hammasülekanded, sidurid, pidurilindid,
juhtklappide plokk, kiiruspiirik, õlipump, laagrid ja puksid, planetaarülekanne, vedavad hammasvõrud, ülekanded ja pöörlemissageduse juhtarvuti.
 

DSG käigukast

 
Järgmiste sisemiste mehaaniliste osade rike: ülekanded, sünkronisaatori rõngad, vahetusmehhanismi liugurid ja võllid, laagrid ja puksid, peaülekanded, sidurid (v.a kulumine) juhtklappide plokk, õlipump,
 

Sujuvalt muutuva ülekandearvuga käigukast CTX

 
Sisemiste mehaaniliste osade rike, sealhulgas sidurid, planetaarülekanded, reduktorülekanded, võllid, muutläbimõõduga rihmarattad, veoelemendid (ketid), sisemised tihendid, laagrid ja puksid.
 

Hüdrotrafo

 
Mistahes sisemiste mehaaniliste osade rike.
 

Diferentsiaal

 
Taldrikhammasratas ja võllratas, hammasülekanded, võllid, laagrid ja puksid, vaheseibid ja äärikud.
 

Esivedu

 
Rattalaagrid (ainult vedaval teljel), veovõllid, kaasa arvatud püsikiirusliigendid, kardaanliigendid ja muhvid (v.a nende katted).
 

Tagavedu

 
Poolteljed, tagarataste veovõllid, kaasa arvatud püsikiirusliigendid, kardaanliigendid ja muhvid (v.a nende katted).
 

Rattalaagrid

 
Rattalaagrid (ainult vedaval teljel), poolteljed.
 

Turbolaadija

 
Turbo kaetakse garantiiga vaid siis, kui see on uuena tehases paigaldatud.
 

Nelivedu

 
Kaetud sarnaselt eelkirjeldatud esi- ja tagaveole.
 

Blokeerumisvastane seadis (ABS)

 
Tootja poolt paigaldatud blokeerumisvastased seadised on garantiiga kaetud. (Välja arvatud juhtmestiku ja ühenduste rikked).
 

Kardaan

 
Kardaani rike, sealhulgas kardaanliigendid ja muhvid.
 

Jahutussüsteem

 
Mootori õlijahuti, mootori temperatuuriandur, mootori termostaat, paisupaak, küttepaneel, radiaator, termostaadi korpus, ventilaatori hüdrosidur ja jahutusvedeliku pump.
 

Kütusesüsteem (bensiin)

 
Sissepritsemootorid: Õhukulu mõõtur, lisaõhuklapp, kütuse sissepritsepump, kütuse rõhuregulaator, tühikäigu juhtklapp ja mõõtepea. (Välja arvatud pihustid, juhtmestik, torustik, ühendused, kütusepaak ja kütusefiltrid).
 

Kütusesüsteem (diisel)

 
Järgmiste spetsiaalsete diiselkomponentide rike: rõhuregulaator, piduri vaakumpump, külmkäivitusseade, kütuse sissepritsepump, kütuse etteandepump, hõõgküünalde relee, kõrgsurve mõõtepea, hüdrauliline/elektriline ajastusmehhanism, madalsurve etteandepump, kollektori lisarõhu kompensaator, pumba ajami sisse- ja väljalülitamise mehhanism. (Välja arvatud kütusetorud, pihustid, hõõgküünlad, sissepritse ajastuse reguleerimised, kalibreerimine, stendikatsetustel ning emissioonitestis läbikukkumine).
 

Kütusesüsteem (Tehases paigaldatud surugaasiseade CNG)

 
Rõhuregulaator, sulgurventiil (ohutusventiil), kontrollventiil.
 

Õhukonditsioneer (tehases paigaldatud)

 
Õhukonditsioneeri kompressor, aurusti, paisuklapp, vedelikureservuaar, juhtploki lüliti, puhuri takisti ja konditsioneeri voolikud.
 

Roolisüsteem (sealhulgas roolivõimendiga roolisüsteem)

 
Roolilatt ja hammasratas (mitte katted), roolikarp, roolivõimendi latt ja pump, roolivõimendi pumba väike voolik, roolivõimendi paak ja pendelhoob (mitte katted).
 

Esi- ja tagavedrustus

 
Keerdvedrud, ülemised ja alumised õõtshargid, kuulliigendid ja pöördliigendid, ülemised õõtshoovad ja hüdrolaagrid alumistele õõtshoobadele.
 

Pneumaatiline vedrustus (kuulub garantii alla ainult siis, kui märge garantiilehel)

 
Õhkvedrud, juhtklapid, survepump.
 

Pidurisüsteem

 
Peasilinder, pidurdusjõu regulaator, piduri vaakumpump, pidurisadulad, rattasilindrid ja vaakumvõimendi. (Välja arvatud korrodeerunud või kinnikiilunud osad).
 

Elektrisüsteem

 
Starteri mootor ja mähised, kaasa arvatud tõmbemehhanism ja pendiks, generaator, süütepoolid, aknatõstukite- ja katuseluugi mootorid, kesklukustus, salongiventilaatori mootor, elektrilise katuseluugi mootor/lüliti, suunatulerelee, esi- ja tagaklaasi kojameeste ning pesurite mootorid, elektrooniline süütevõimendi, ASR juhtplokk, kütusepaagi tasemeandur, süütesüsteemi juhtplokk, hõõgküünla relee (DERV), ASR täitur, sulgemisabi pump, tagumise päikesekatte mootor, aknatõstukid, vaakumpump ja lisaventilaatorid.
(Välja arvatud kogu juhtmestik, alarmsüsteemid, autosisene meelelahutussüsteem, antennid, autotelefonid ja autosisene navigatsiooniseadmestik).
 

Mootori juhtseade ECU

 
Sisaldab kõiki elektroonilisi juhtseadmeid.
 

Sidur

 
Siduriketas, siduritross, siduri summutusseadised, peasilinder, sidurkorv, survelaager, isereguleeruv mehhanism ja töösilinder. (Välja arvatud kulumine).
 

Korpused

 
Garantiiga kaetud osa otsesest mehaanilisest või elektrilisest kahjustusest tingitud kahju korpustele ja mehaanilistele ning elektrilistele osadele korvatakse.
 

Kulumaterjalid

 
Kulumaterjalid nagu õlid, filtrid ja jahutusvedelik kaetakse siis, kui nende vahetamine on vajalik otseselt antud kindlustuskaitsega kaetud osa mehaanilise purunemise tõttu.
 
Pikendatud garantii on kehtiv ainult juhul kui sõidukile on teostatud kõik tootjatehase nõuetele vastavad korralised hooldused, samuti remonttööd Tauf-Auto AS-s või sõiduki ametlikus esinduses kogu tehasegarantii- ja/või lisagarantiiperioodi jooksul.

 

VÄLISTUSED:

 1. Garantiinõuet ei võeta vastu, kui rikkest teatakse hiljem kui 7 päeva pärast selle ilmnemist.
 2. Garantii ei kehti järgnevatel juhtudel:
  – lühirendiautodena, operatiivsõidukitena õppesõidukitena või taksona kasutamisel
  – võidusõiduks või muul viisil aja peale võistlusteks kasutatavad sõidukid,
  – mittestandardsed või modifitseeritud sõidukid.
 3. Garantii kaotab kehtivuse, kui puuduvad tootja poolt ettenähtud korralised hooldused või ei teostata neid õigeaegselt (maksimaalne lubatud ületamine 1 kuu ja/või 1 500 km)
 4. Garantii ei hõlma järgnevatel põhjustel tekkinud probleeme/kahjustusi:

  – loomulik kulumine, rooste
  – vedelike lekked
  – mistahes võõrkehad masinaosa sees või peal,
  – ülekuumenemine, külmumine,
  – sõiduki ebaotstarbeline kasutamine, hooletus

 5. Garantii ei hõlma järgnevatel põhjustel tekkinud probleeme/kahjusid: valesti või halvasti teostatud remondi tagajärjed, valesti paigaldatud masinaosad, valesti või halvasti valmistatud või väljatöötatud masinaosad, mitte tootja poolt standardina või lisavarustusena paigaldatud masinaosad
 6. Garantii ei hõlma tulekahjust põhjustatud kahjusid ega liiklusõnnetuse poolt põhjustatud kahjustusi sõltumata sellest, kas sõidukikindlustus või kahjukindlustus need katab või mitte. Garantii ei hõlma kolmandaid isikuid ega füüsilisi kehavigastusi.
 7. Garantii ei hõlma üleujutuse, sõjategevuse, ülehelikiiruse lööklaine ega tuumaradiatsiooni põhjustatud kahjustusi.

 
Nõude esitamine Eestis
 
Kui Teie sõidukil tekib rike, võtke palun ühendust Tauf-Auto AS -ga. Kui see ei ole võimalik, siis lähima sõiduki volitatud edasimüüjaga. Paluge müüjal tuvastada rike.Juhul kui kui rikke parandamine ei ole hõlmatud käesoleva lepinguga, siis kohustute sõiduki osandamise ja remontimise kulud ise katma.
 
Kui Teie sõidukil tekib rike väljaspool Eestit, palun toimetage oma sõiduk lähimasse sõiduki volitatud esindusse. Paluge teha kindlaks rikke põhjus ja selle kõrvaldamise kulud. Teil tuleb esialgselt parandamise kulud ise kanda. Paluge arvele märkida ostjaks Tauf-Auto AS. Naastes riiki, kust sõiduk osteti esitage palun arve ja sellega kaasnevad dokumendid Teile sõiduki Tauf-Auto AS -le ning Teile hüvitatakse põhjendatud kulud vastavalt Tauf-Auto AS hinnakirjadele.
 
Pikendatud garantii üle andmine
Pikendatud garantii on seotud Teie sõidukiga ja tõstab selle väärtust uue omaniku jaoks, kui otsustate sõiduki maha müüa. Veenduge, et kõik pikendatud garantiiga kaasnevad dokumendid antakse uuele omanikule üle.
Uus omanik peab pikendatud garantii üleandmisest esimesel võimalusel Tauf-Auto AS teavitama, et tema andmed saaks Garantiilehel sõiduki omanikuna registreeritud ja pikendatud garantii jääks kehtima.

 

Инструкции по оформлению заказа

 

Чтобы заказать автомобиль через нашу фирму, вам нужно всего лишь выбрать для себя автомобиль с подходящими параметрами, воспользовавшись поисковым фильтром нашего сайта, который находится в разделе «Заказ автомобилей».

Когда вы найдете подходящий автомобиль, отправьте нам запрос со страницы этого автомобиля, выбрав функцию «Отправить запрос».

Таким образом мы узнаем, какое транспортное средство вас интересует, и сможем связаться с вами.

Insurance

 

 
MOTOR TPL INSURANCE AND CASCO INSURANCE ARE AVAILABLE AT TAUF-AUTO
 

MOTOR THIRD PARTY LIABILITY INSURANCE

A vehicle cannot participate in traffic without a valid motor third party liability insurance.

If the customer wishes to drive abroad, we also finalize the international liability insurance certificate or “green card”, which is issued free of charge.

 

CASCO INSURANCE

As a rule, the casco insurance is a voluntary insurance. If you purchase a car by lease, the casco insurance becomes mandatory under the bank’s requirement.

According to the selected casco insurance package, insurance covers accident, fire, natural disaster, vandalism, theft, robbery and total destruction.
Casco insurance includes car service insurance, which enables giving primary assistance or advice on the scene.
Glass damage and collision with an animal as well as events of roadside assistance are exempt from co-insurance.

 
IN CASE OF AN ACCIDENT notify the police and loss adjusters of the insurance company, and act according to their instructions.
 
If Insurance and PZU Insurance
Request an insurance quote at: info@taufauto.ee or by phone on 7 300 868.

 
 
  
 
 

Страхование

 

 
В TAUF-AUTO МОЖНО ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР ДОРОЖНОГО СТРАХОВАНИЯ И СТРАХОВАНИЯ КАСКО
 

ДОРОЖНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Без действующего дорожного страхования транспортное средство не имеет права участвовать в дорожном движении.

Если клиент желает поехать на автомобиле в иностранные государства, мы дополнительно бесплатно оформим и выдадим международное свидетельство о страховании ответственности (т.н. «зеленую карту»).

 

СТРАХОВАНИЕ КАСКО

Страхование каско как правило является добровольным видом страхования. Если вы покупаете автомобиль в лизинг, по требованию банка страхование каско становится обязательным.

В соответствии с выбранным пакетом каско страховая защита действует в случае несчастного случая, пожара, стихийного бедствия, вандализма, кражи, ограбления и полного уничтожения.
Страхование каско также включает дорожную помощь, которая позволяет получить первичную помощь или консультирование на месте происшествия.
В отношении повреждения стекол и столкновения с диким животным, а также случаев дорожной помощи не применяется собственная ответственность.

 
ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ сообщите о происшествии полиции и отделу рассмотрения ущерба страхового общества, и далее действуйте в соответствии с данными ими указаниями.
 
If Insurance и PZU Insurance
Обратитесь за предложением по страховому решению: info@taufauto.ee или по телефону 7 300 868.

 
 
  
 
 

Guidelines for ordering

 

To order a car through us, you simply need to choose a vehicle according to the parameters that are important for you, using the search filter in the section “Ordering cars”.

Once you have found a car that you like, please send us an enquiry by choosing the option “Send enquiry”.

This will let us know which car you are interested in, and we will be able to contact you.

Kindlustus

 

 
TAUF-AUTO-s SAAB SÕLMIDA LIIKLUS- ja KASKOKINDLUSTUST
 

LIIKLUSKINDLUSTUS

Ilma kehtiva liikluskindlustuseta ei tohi sõiduk liikluses osaleda.

Kui kleint soovib autoga sõita välisriikidesse, siis vormistame lisaks rahvusvahelise vastutuskindlustuse tõendi ehk „rohelise kaardi“, mille väljastamine on tasuta.
 

KASKOKINDLUSTUS

Kaskokindlustuse puhul on tegemist üldjuhul vabatahtliku kindlustusega. Kui ostate auto liisinguga, siis muutub panga nõudel kohustuslikuks ka kaskokindlustus.

Vastavalt valitud kasko paketile kehtib kindlustuskaitse õnnetusjuhtumi, tulekahju, loodusõnnetuse, vandalismi, varguse, röövimise ja täieliku hävimise korral.
Kaskokindlustusega kaasneb autoabikindlustus, mis võimaldab esmase abi andmist või nõustamist sündmuskohal.
Klaasikahjud ja metsloomaga kokkupõrge kui ka autoabi juhtumid on omavastutuseta.

 
ÕNNETUSE KORRAL teavita juhtumist politseid ja kindlustusseltsi kahjukäsitlust ning käitu edasi nende antud juhiste kohaselt.
 
If Kindlustuse ja PZU Kindlustusega
Kindlustuslahenduse pakkumist küsi: info@taufauto.ee või telefonil 7 300 868.

 
 
  
 
 

Tellimise juhised

 

Meie kaudu auto tellimiseks ei pea te tegema muud kui valima endale meelepäraste parameetritega sõiduki kasutades meie lehel olevat otsingufiltrit „Autode tellimine“ rubriigis.

Olles leidnud endale meelepärase auto saatke meile selle sõiduki lehel olles päring tehes valik „Saada päring“

Nii saame teada millisest sõidukist olete huvitatud ja saame teiega ühendust võtta.

Автомобильный музей

 

На территории Tauf-Auto также работает автомобильный музей, входящий в клуб SEVCC. Клуб South Estonian Vintage Car Club (SEVCC) является созданной в 2015 году неправительственной организацией, цель которой – объединить любителей старой техники со всей Южной Эстонии и развивать общую культуру старой техники посредством различных совместных мероприятий.

 

В настоящий момент в автомобильном музее представлены 50 различных машин. Год выпуска самого старого автомобиля – 1912 (Ford T). Музей постоянно пополняется, и в нем найдется немало интересного как для взрослых, так и для детей.

 

Мы также занимаемся реставрацией автомобилей.

Car museum

 

A car museum, part of the SEVCC, is also active with Tauf-Auto. The South Estonian Vintage Car Club or SEVCC is a non-governmental organization established in 2015, whose aim is to unite vintage technology enthusiasts from South Estonia, and to promote the general vintage technology culture through various joint activities.

 

At the moment, the car museum displays close to 50 different cars. The oldest car dates back to 1912 (Ford T). New additions arrive at the museum regularly and there is plenty to see for both big and small enthusiasts.

 

We are also active in restoring cars.

Automuuseum

 

Tauf-Auto juures tegutseb ka SEVCC alla kuuluv automuuseum. South Estonian Vintage Car Club ehk SEVCC on 2015. aastal loodud vabaühendus, mille eesmärgiks on ühendada Lõuna-Eesti vanatehnikahuvilised ja edendada läbi erinevate ühistegevuste üldist vanatehnikakultuuri.

 

Automuuseumis on momendil ligi 50 erinevat autot. Kõige vanem auto on pärit aastast 1912 (Ford T). Muuseum täieneb pidevalt ning vaatamist jagub nii suurtele kui väikestele.

 

Tegeleme ka autode restaureerimisega.

Аренда

 

 
У Tauf-Auto можно арендовать:

легковой автомобиль или фургон
подменный автомобиль на время ремонта
 
NB! Подменный автомобиль для наших клиентов:

 • 1 рабочий день 26 €
 • 1 сутки 32 €

 
Предлагаемые Tauf Auto AS в аренду автомобили регулярно проходят соответствующую требованиям проверку, благодаря чему они всегда технически исправны. Предлагаемые в аренду автомобили застрахованы добровольным дорожным страхованием и добровольным страхованием каско.
 
Cadillac De Ville (вместе с водителем) 1972 г. Цена: 40 €/ч + 0,55 €/км Минимальная плата: 100 € Прокат на более долгое время или для более продолжительных поездок по договоренности. Подходит для поездок во время свадьбы
 
Общие условия аренды

 • арендовать предлагаемый в аренду автомобиль может только лицо возрастом минимум 21 год, обладающее водительскими правами категории B и как минимум двухлетним водительским стажем
 • Tauf Auto оставляет за собой право не заключать договор аренды в случае отсутствия полной убежденности в добросовестных намерениях арендатора
 • транспортные средства предоставляются в аренду и возвращаются с полным топливным баком

 
Требуемые документы

 • паспорт и водительские права арендатора
 • для фирм B-карта и подтверждающие полномочия представителя документы

 
Арендная плата

 • размер арендной платы связан со сроком аренды. Чем больше срок заключаемого договора аренды, тем меньше размер дневной арендной платы
 • при долгосрочных сроках аренды применяется договорная цена
 • сумма залога составляет 320 € независимо от срока аренды
 • Tauf Auto оставляет за собой право вносить изменения в прейскурант аренды без предварительного предупреждения

 
Способы оплаты

 • арендную плату необходимо уплатить до начала срока аренды наличными, банковской картой или переводом на банковский счет Tauf Auto
 • до поступления арендной платы фирма Tauf Auto не обязана выдать арендатору арендуемый автомобиль.

 
Дополнительная информация по телефону 730 0868
 


 

Car rental

 

 
Tauf-Auto rents out:
cars and vans
replacement cars for the duration of repair works
 
NB! Replacement car rental prices for our clients:

 • €26 for 1 working day
 • €32 for 24 hours

 
The cars available for rental by Tauf Auto AS are inspected regularly, and they are therefore in a good technical condition. The cars available for rental are insured with both the motor third party liability insurance and the Motor Casco insurance.
 
1972 Cadillac De Ville (with a driver). Price: 40 €/h + 0,55 €/km Minimum fee: 100 €. For a longer time or longer journeys, rental under a special agreement. Perfect for weddings.
 
General rental conditions

 • A rental car can be driven by a person of at least 21 years of age with a valid B category driving license and two years of experience
 • Tauf Auto has the right to refuse signing a rental agreement if the company is not fully convinced of the good intentions of the driver
 • The full fuel tank policy applies

 
Required documents

 • passport and a driving license
 • for companies: B-card and documents confirming the representative’s authorisation.

 
Rental prices

 • Car rental prices depend on the rental period. The longer the rental period, the lower rental price you will pay per day
 • In case of particularly long rental periods, the price is negotiable.
 • Rental deposit is €320 regardless of the length of the rental period
 • Tauf Auto has the right to change the price list without prior notice.

 
Payment methods

 • Full rental price must be paid before the start of the rental period either in cash, by card, or by a bank transfer to Tauf Auto’s account.
 • Tauf Auto is not obliged to issue the car to the renter before receiving the rental fee.

 
For more information, please call +372 730 0868.


 

Autorent

 

 

Tauf-Autost saab rentida:

 • sõiduautot või paketiautot
 • remonditööde ajaks asendusautot

NB! Asendusauto meie klientidele:

 • 1 tööpäev 26 €
 • 1 ööpäev 32 €

Tauf Auto AS poolt pakutavad rendiautod läbivad regulaarselt nõuetekohase kontrolli, olles seega tehniliselt korras. Rendiautod on kindlustatud kohustusliku liiklus- ja vabatahtliku kaskokindlustusega.

Üldised renditingimused

 • rendiautot tohib rentida vähemalt 21-aastane isik, kellel on B-kategooria juhiluba ning vähemalt kaheaastane juhistaaž
 • Tauf Auto jätab endale õiguse mitte sõlmida rendilepingut, kui ei ole täielikku veendumust rentniku heades kavatsustes
 • sõidukid antakse rendile ja tagastatakse täis kütusepaagiga

Nõutavad dokumendid

 • rentija pass ja juhiluba
 • firmadel B-kaart ja esindaja volitusi tõestavad dokumendid

Renditasu

 • renditasu suurus on seotud rendi tähtajaga. Mida pikemaks ajaks sõlmida rendileping, seda väiksem on päeva renditasu
 • pikaajalistel rendiperioodidel rakendatakse kokkuleppehinda
 • tagatisraha 320 € olenemata rendiperioodist
 • Tauf Auto jätab endale õiguse muuta autorendi hinnakirja ette teatamata

Makseviisid

 • renditasu tuleb tasuda enne rendiperioodi algust kas sularahas, kaardiga või ülekandega Tauf Auto pangakontole
 • enne renditasu laekumist ei ole Tauf Auto kohustatud rentnikule rendiautot väljastama.

 

Lisainfo telefonil 730 0868


 

About Tauf Auto

 

 

Tauf-Auto AS has been active in the sale of used cars since 1996.

 

Our indoor car salon that contains up to 150 cars displays the best and widest range of European cars in South Estonia.

We sell and order used cars of only the highest quality. The Association of Estonian Car Dealers and Service Companies (AMTEL) awarded AS Tauf-Auto with the quality label of recognized car dealers. We are especially proud of the fact that we were the first company to whom the label was issued. Over the years, more than 10,000 people have found a decent vehicle.

 

In the spring of 2017, Tauf-Auto was featured on TV show “Roolivõim”. Watch the video here:

https://www.youtube.com/watch?v=cjU49wAG9S0

 

О фирме Tauf Auto

 

 

Tauf-Auto AS осуществляет деятельность по продаже автомобилей с 1996 года.

 

В нашем крытом зале продаж, вмещающем до 150 автомобилей, выставлен лучший и крупнейший в Южной Эстонии выбора автомобилей из Европы.

Мы продаем и заказываем подержанные автомобили только лучшего качества. Союз предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей Эстонии (AMTEL) выдал фирме AS Tauf-Auto знак качества признанного продавца автомобилей. Мы особенно гордимся тем, что мы стали первым предприятием, которое было отмечено этим знаком. За годы деятельности мы помогли более 10000 человек найти для себя подходящий надежный автомобиль.

 

Весной 2017 года в гостях у Tauf-Auto побывала программа «Roolivõim». Посмотреть видеоролик можно здесь:

https://www.youtube.com/watch?v=cjU49wAG9S0

 

Tauf Autost

 

 

Tauf-Auto AS tegeleb alates 1996. aastast kasutatud autode müügiga.

 

Meie kuni 150 autot mahutavas sisemüügihallis on eksponeeritud Lõuna-Eesti parim ja suurim valik autosid Euroopast.

Müüme ja tellime vaid parima kvaliteediga kasutatud autosid. Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liit (AMTEL) omistas AS-ile Tauf-Auto tunnustatud automüüja kvaliteedimärgi. Eriti uhked oleme selle üle, et olime esimene ettevõte, kellele märk väljastati. Aastate jooksul on meie kaudu leidnud endale korraliku sõiduki üle 10 000 inimese.

 

Kevadel 2017 külastas Tauf-Autot ka „Roolivõim“. Vaata videolõiku siit:

https://www.youtube.com/watch?v=cjU49wAG9S0

 

Заказать автомобиль

 

Order car

 

Telli auto

 

Заказать автомобиль

 

Order cars

 

Auto tellimine

 

Search

 

Cars on site

 

Автомобили в наличии

 

Autod kohal

 

Car exchange

 


 
Tauf-Auto offers you a possibility to exchange your current car for a newer one or for a car of a different make. If you cannot find a suitable car from the list of available cars, you can also order a car.
 
» In order to exchange your car:

 • Make an appointment with a sales consultant to perform an evaluation of your car
 • Bring the car’s technical documents with you
 • The sales consultant will make you an offer based on the test drive, visual observations, and a technical inspection.

 
Your current vehicle can also act as a downpayment for a new leasing contract

 • We will evaluate and swap your car regardless of its age or make. The only requirements are that the car is in a working condition and has a normal wear
 • If necessary, we will help you with end or modify the sales and lease contracts
 • If you do not agree with our offered price, you can set up a fixed time period during which the car will be on sale at the price set by you
 • The car sale advertisement will be posted on car sales websites www.taufauto.ee, www.auto24.ee

 
If the price offered by us does not satisfy you, it may be due to our risk evaluation and obligations we must assume.
 
1) Used cars must be given a commercial appearance, and some parts may have to be changed. This can be relatively costly.
2) When selling a used car, market demands and price changes must be taken into account.
3) When selling a used car, we assume the obligation to offer the buyer a certain warranty.
 
Feel free to ask our sales consultants for more information! Together we will find the best solution to exchange your car.
 
Mon–Fri 9:00–17:00, Tel.: +372 730 0868 or email info(at)taufauto.ee
 
 

Обмен автомобиля

 


 
Tauf-Auto предлагает возможность обменять Ваш старый автомобиль на более новый автомобиль или на автомобиль другой марки. Если Вы не нашли подходящего варианта среди автомобилей, выставленных на продажу, вы можете заказать автомобиль
 
» Для обмена автомобиля:
Договоритесь с консультантом по продажам о подходящем времени осмотра автомобиля.
Возьмите с собой техпаспорт.
На основании пробной поездки, визуального осмотра и технического осмотра консультант по продажам сделает Вам предложение.
Ваш старый автомобиль может также служить лизинговым взносом
Мы оценим и примем Ваше транспортное средство для обмена независимо от марки или возраста. Достаточно того, чтобы машина была исправной и с нормальным износом
При необходимости мы поможем Вам при заключении, расторжении или переоформлении договора купли-продажи
 
Если предлагаемая нами цена не подходит, мы можем договориться об определенном сроке, на который мы возьмем Вашу машину на комиссионную продажу по желаемой Вами цене
 
Объявление о продаже автомобиля будет размещено на интернет-сайтах www.taufauto.ee, www.auto24.ee
Ситуация, при которой предлагаемая нами цена может не соответствовать Вашим ожиданиям, в основном может быть обусловлена оценкой рисков и обязательствами, которые мы должны на себя принять.
1) Подержанной машине нужно придать надлежащий внешний вид и при необходимости заменить некоторые детали, что зачастую связано со значительными расходами.
2) При продаже подержанного автомобиля необходимо учитывать ситуацию со спросом и изменениями на рынке.
3) При продаже подержанного автомобиля мы принимаем на себя обязательство по предоставлению определенной гарантии новому собственнику.
 
Обязательно обратитесь к нашим консультантам по продажам за советом! Вместе мы найдем самое лучшее решение по обмену Вашего автомобиля. Пн-Пт 9:00 – 17:00, информация по телефону 730 0868 или по эл. почте info(at)taufauto.ee
 
 

Autovahetus

 


 

Tauf-Auto pakub võimalust oma senine sõiduk uuema või teist marki sõiduki vastu välja vahetada. Kui Te ei leidnud müügisolevate autode seast sobivat, siis on võimalik sobiv sõiduk tellida.

 

Miks valida autovahetus?

 

 • Hoiate kokku aega ja raha, sest kõik vana auto müümisega seotud tegevused (sh dokumentide vormistamine ja uue ostja leidmine) tehakse Teie eest.
 • Auto tehnilist seisukorda kontrollivad meie spetsialistid ning see on Teile tasuta.
 • Uue sõiduki väljavalimisel aitavad Teid Tauf-Auto pikaajalise kogemusega müügimehed.

NB! Kui meie poolt pakutav hind ei vasta Teie ootustele, siis peamiselt on see põhjustatud riskide hindamisest ning kohustustest, mida meie peame endale võtma:

 

 1. Kasutatud autole tuleb anda korralik välimus ja vajadusel vahetada mõni osa, mis osutub enamasti küllaltki kulukaks.
 2. Kasutatud auto müümisel tuleb arvestada turu nõudluse ning muutumisega.
 3. Kasutatud autot müües võtame endale kohustuse anda uuele omanikule garantii.

Sõiduki vahetuseks:

Leppige müügikonsultandiga auto ülevaatamiseks kokku sobiv aeg.

Võtke kaasa tehniline pass.
Pakkumise teeb müügikonsultant Teie autole proovisõidu, visuaalse vaatluse ja tehnoülevaatuse põhjal.
Senine sõiduk võib olla ka liisingu sissemakseks.
Hindame ära ning võtame vahetusse Teie auto olenemata margist või vanusest. Piisab sellest, et auto on sõidukorras ja normaalse kulumusega.
Vajadusel aitame ostu-müügilepingu ja liisingulepingu lõpetamisel või ümbervormistamisel.
Kui meie poolt pakutav hind ei ole sobilik, võime leppida kindla perioodi, mille vältel võtame Teie auto komisjonimüüki Teie poolt soovitud hinnaga.
Automüügikuulutus on üleval internetikeskkondades www.taufauto.ee, www.auto24.ee

 

Küsige julgesti nõu meie müügikonsultantidelt! Üheskoos leiame sobivaima lahenduse Teie auto vahetamiseks. E-R 9:00 – 17:00 info telefonil 730 0868 või info(at)taufauto.ee

 

Avaleht

 

Home

 

Home ru

 

Commission sale

 

Tauf-Auto AS will help you sell your used vehicle. We have over 15 years of experience and own the largest indoor car sales park in South Estonia. We are certain that with our help, you will find a buyer for your vehicle. Bring your car to us, we will examine it and agree on an optimum sale price together.
 
Commission sale prices:

 1. Sales fee in the indoors car park: 5% of the final sales price, minimum fee €300
 2. Storage fee: (if the owner decides to remove the car from sale) €2/day + €50 advertising fee
 3. Storage fee: (if the owner decides to remove the car from sale) €1/day + €50 advertising fee

 
NB! Commission and storage fees are not summed up. If a buyer is found for the vehicle, only the commission fee must be paid. If a buyer is not found and the owner decides to remove the car from sale, storage and advertising fees must be paid. Our commission sale services:

 • We will exhibit your vehicle in our indoor or outdoor car sales park.
 • We will take photos of your vehicle and post them in all major Estonian car sales and advertising websites.
 • We will present your vehicle to potential buyers.
 • We will ensure that the price of the car is competitive on the market compared to other similar offers.
 • We will inform you about offers made for your vehicle twice a month.
 • We will help you sign a contract of purchase and sale.

 
We will also help the buyers:

 • We will provide lease conditions to the buyers
 • We will draw up an offer for the buyer and present it to the lease department
 • We will help the buyer sign a lease contract
 • We will help the buyer find a suitable car insurance company for insuring the car
 • If possible, we will buy the vehicle that the buyer offers in exchange for your vehicle.
 • In our car sales park, your car will be insured against theft, fire, natural disasters and vandalism.

 
Upon request:
we will perform a technical inspection to your car and add a mention of in the sales adverts. If The price of the technical inspection is €96 which is payable upon signing the contract of commission. The inspection is performed by Aasta Auto AS.
We will ensure that your car is clean and in good working condition.
 

Комиссионная продажа

 

Tauf-Auto AS предлагает помощь по продаже Вашего автомобиля. Мы обладаем 15-летним опытом и самым крупным крытым торговым залом в Южной Эстонии, и мы уверены, что именно с нашей помощью Вы найдете покупателя для своего автомобиля. Привозите Вашу машину к нам, мы выполним ее осмотр, выясним и договоримся с Вами об оптимальной цене продажи.
 
Цены при комиссионной продаже:

 1. Плата за продажу в крытом зале: 5% от цены продажи; минимум 300 €
 2. Плата за хранение: (если собственник снимает машину с продажи) 2 €/ сутки + 50 € плата за рекламу
 3. Плата за хранение: (если собственник снимает машину с продажи) 1 €/ сутки + 50 € плата за рекламу

 
NB! Плата за посредничество и плата за хранение не суммируется. Если для машины находится покупатель, необходимо уплатить только плату за посредничество. Если найти покупателя не удается и транспортное средство снимается с продажи, необходимо уплатить плату за хранение и плату за рекламу. Наши услуги при комиссионной продаже:

 • Мы выставляем Ваше транспортное средство в нашем крытом зале или на уличной торговой площадке.
 • Мы делаем фотографии Вашего транспортного средства и размещаем их на всех крупнейших эстонских автомобильных порталах и порталах с объявлениями
 • Мы знакомим с машиной потенциальных клиентов
 • Мы следим за тем, чтобы цена транспортного средства была конкурентоспособной по сравнению с аналогичными предложениями на рынке
 • Два раза в месяц мы информируем Вас о предложениях, оформленных в отношении Вашего транспортного средства
 • Мы помогаем продавцу заключить договор купли-продажи
 • Предоставляемая нами помощь покупателю:
 • Мы знакомим покупателя с условиями лизинга
 • Мы оформляем для покупателя предложение по покупке автомобиля, и при необходимости направляем его в лизинговую фирму
 • Мы помогаем покупателю заключить договор лизинга
 • Мы помогаем покупателю найти подходящую страховую фирму для страхования автомобиля
 • При наличии возможности мы выкупаем транспортное средство, предлагаемое взамен Вашего
 • На нашей площадке Ваш автомобиль застрахован от кражи, пожара, стихийного бедствия и вандализма.

 
По вашему желанию:
Мы выполним технический контроль Вашего транспортного средства и добавим соответствующее примечание в объявления о продаже. В таком случае при заключении комиссионного договора необходимо уплатить плату за технический контроль 96 €. Технический контроль выполняет фирма Aasta Auto AS.
 
Мы проследим, чтобы Ваше транспортное средство было чистым и исправным
 

Komisjonimüük

 

Tauf-Auto AS pakub abi Teie sõiduki müümisel. Omades üle 20 aasta kogemust ja suurimat sisemüügihalli Lõuna-Eestis, oleme kindlad, et just meie abiga leiate oma autole ostja. Tooge oma auto meie juurde, vaatame auto üle ning selgitame välja ja lepime kokku optimaalse müügihinna.

 

Komisjonimüügi hinnad:

 1. Komisjonitasu müügilt alla 20 000 euro 5% müügihinnast.
 2. komisjonitasu müügilt üle 20 000 euro 4% müügihinnast.
 3. Minimaalselt 400+km (20%) €
 • Hoiutasu: (kui omanik viib auto müügist ära) 3 €/ ööpäev + km, kui sõiduk ei ole müüdud 60 päeva jooksul, siis lisandub alates 61 päevast komisjonitasule 3 eurot + km, iga järgneva päeva eest.

 

 

 • NB! Vahendustasu ja hoiutasu ei summeerita. Juhul kui sõiduk ei ole müüdud 60 päeva jooksul, siis lisandub alates 61 päevast komisjonitasule 3 eurot iga järgneva päeva eest.

Meie teenused komisjonimüügil:

 • Eksponeerime Teie sõidukit meie sisehallis.
 • Teeme Teie sõidukist fotod, reklaamime sõidukit auto24.ee ja taufauto.ee lehel
 • Tutvustame autot potentsiaalsetele klientidele
 • Jälgime, et sõiduki hind oleks konkurentsivõimeline analoogsete pakkumistega turul
 • Anname Teile kaks korda kuus infot Teie sõidukile vormistatud pakkumistest
 • Aitame müüjal sõlmida ostu-müügilepingut

Abistame ostjat:

 • Tutvustame ostjatele liisingutingimusi
 • Vormistame ostjale auto pakkumise ning vajadusel edastame selle liisingusse
 • Aitame ostjal sõlmida liisinglepingut
 • Aitame ostjal leida sobiva kindlustusfirma auto kindlustamiseks
 • Võimalusel ostame ära Teie sõiduki vastu pakutava sõiduki
 • Teie auto on meie platsil kindlustatud varguse, tule, loodusõnnetuse ja vandalismi vastu.

Teie soovil:

 

teostame Teie sõidukile tehnilise kontrolli koosning lisame vastava märke müügikuulutustele. Sel juhul tuleb komisjonilepingu sõlmimisel tasuda tehnilise kontrolli eest 96 €. Tehnilise kontrolli teostajaks on Aasta Auto AS.

 

Jälgime, et Teie sõiduk oleks puhas ning töökorras.

 

Contact information

 

Address:

Sepa 24B, Tartu 51013
Company registry code: 10015362
Open Mon–Fri 9–18, Sat 10–15
Tel.: 730 0868
Fax: +372 730 0858
E-mail: info[at]taufauto.ee

The maintenance partner of Tauf-Auto AS is Aasta Auto – Audi and Skoda maintenance centre in South Estonia.

Tauf-Auto AS is the representative of AmeerikaAuto in Tartu.

Ask us for information about RAM, Dodge, Chrysler, Jeep, Ford US, Cadillac, Chevrolet, GMC, Corvette and Lincoln makes.

Kонтакт

 

Адрес:
Сепа 24B, Тарту 51013
Регистрационный код: 10015362
Мы открыты: Пн-Пт 9-18, Сб 10-15
Телефон: 730 0868
Факс: 730 0858
Эл. почта: info[at]taufauto.ee

Партнером Tauf-Auto AS по обслуживанию является Aasta Auto – Центр обслуживания Audi и Škoda в Южной Эстонии.

Tauf-Auto AS является представителем AmeerikaAuto в Тарту.
Обратитесь к нам за автомобильными марками RAM, Dodge, Chrysler, Jeep, Ford US, Cadillac, Chevrolet, GMC, Corvette и Lincoln.

Kontakt

 

Tauf-Auto AS

 

Aadress: Sepa 24B, Tartu 51013

Registrikood: 10015362

Avatud: E-R 9-18, L 10-15

Telefon: 730 0868

Faks: 730 0858

E-mail: info[at]taufauto.ee

 

Tauf-Auto AS hoolduspartner on Aasta Auto AS – Audi ja Škoda hooldekeskus Lõuna-Eestis.

 

Tauf-Auto AS on Ameerika Auto esindaja Tartus.

Küsi meilt RAM, Dodge, Chrysler, Jeep, Ford US, Cadillac, Chevrolet, GMC, Corvette ja Lincoln kaubamärgi autosid.

Лизинг

 

 

Tauf-Auto сотрудничает со всеми крупнейшими лизинговыми фирмами. Мы поможем Вам при заключении, расторжении или переоформлении договора купли-продажи.
С помощью лизинга Вы сможете купить или обменять автомобиль, и Ваш старый автомобиль может также служить лизинговым взносом. Все связанные с лизингом документы мы оформляем на месте. Срок лизинга составляет до 6 лет.

Свяжитесь с нами, если у Вас есть дополнительные вопросы.
тел. +372 730 0868
info@taufauto.ee

Leasing

 

 

Tauf-Auto collaborates with all major car lease companies in Estonia. We will help you sign, end, or modify your contract of purchase and sale or leasing contract.
By leasing, you can buy or exchange your car. Your current vehicle may be used as downpayment when signing a new leasing contract. All lease documents are drawn up in person. The maximum lease period is 6 years.

For any additional information, please contact us
+372 730 0868
info@taufauto.ee

Pre-sales inspection

 

In collaboration with Aasta Auto AS, Tauf-Auto AS offers you the possibility of a technical inspection of your vehicle prior to selling it. All vital systems of the car are examined during the technical inspection.
 
After the technical inspection, you will be issued a technical inspection act which describes in detail which systems were examined and which problems emerged.
Pre-sales check-up is an excellent opportunity to get an overview of your car’s technical condition.
 
The price of the pre-sales check-up is €96.
 
Information and booking
Phone number +372 7308 000

Проверка перед продажей

 

AS Tauf-Auto совместно с Aasta Auto AS предлагает для Вас возможность выполнить проверку приобретаемого Вами автомобиля перед его продажей. В ходе технического контроля будет выполнен осмотр всех критически важных систем автомобиля.
 
После осмотра Вам будет выдан акт осмотра транспортного средства, в котором будет точно указано, какие именно системы были проверены, и какие неполадки были обнаружены.
Проверка перед продажей представляет для Вас великолепную возможность получить обзор технического состояния приобретаемого автомобиля.
 
Цена проверки перед продажей составляет 96 €.
 
Информация и бронирование времени:
 
Телефон: +372 7308 000

Liising

 

 

Tauf-Auto teeb koostööd kõikide suuremate liisingufirmadega. Aitame Teid ostu-müügilepingu ja liisingulepingu sõlmimisel, lõpetamisel või ümbervormistamisel.

Liisingu abiga saate autot osta või vahetada, Teie senine sõiduk võib olla ka liisingu sissemakseks. Kõik liisinguga seotud dokumendid on võimalik allkirjastada meie juures.

 

Küsimuste korral küsi lisainfot:

tel +372 730 0868

info@taufauto.ee

 

Оценочные акты

 

Valuation reports

 

Müügieelne kontroll

 

AS Tauf-Auto pakub Teile koostöös Aasta Auto AS-iga võimalust teha oma soetatavale autole müügieelset kontrolli. Tehnilise kontrolli käigus vaadatakse üle auto kõik elutähtsad süsteemid.

Pärast ülevaatust väljastatakse Teile sõiduki ülevaatuse akt, kus on täpselt kirjeldatud milliseid süsteeme kontrolliti ning millised vead ilmnesid.
Müügieelne kontroll on Teile suurepärane võimalus saada ülevaade soetatava auto tehnilisest seisukorrast.

Müügieelse kontrolli hind 96 €.

Info ja aja broneerimine:

Telefon: +372 7308 000

Hindamisaktid

 

 

Meie kaudu on võimalik tellida sõiduki hindamisakt. Hindamisakt on on vajalik pangale, kui on soov soetada auto liisingu või järelmaksuga. Tauf Auto hindamisakte aktsepteerivad Swedbank Liising, SEB Liising, Luminor Pank, LHV, Coop Pank, Citadele, UniCredit Group.

Hindamine hõlmab endas sõiduki hetke turuväärtuse fikseerimist lähtudes visuaalse vaatluse käigus tuvastatud seisukorrast, hetke turuhinnast ja teistest hinda mõjutavatest teguritest.

Hinnatav sõiduk peab olema Eesti registris, kehtiva ülevaatusega ja puhas. Kaasa tuleb võtta sõiduki kehtiv registreerimistunnistus.

Hindamisakti teenuse hind on 65 Eurot.

 

Info ja aja broneerimine:

Telefon: +372 730 0868
info@taufauto.ee

 

Трейлерные перевозки

 

Tauf-Auto осуществляет трейлерные перевозки легковых автомобилей и мини-автобусов на 9-местных трейлерах. Мы предлагаем перевозки как с полной, так и с частичной загрузкой. Областью нашей деятельности является Эстония, Страны Балтии и Европа – главным образом Германия, Голландия и Бельгия. Мы сотрудничаем со стабильными и надежными партнерами, что позволяет нам обеспечить быструю, качественную и безопасную транспортную услугу с учетом пожеланий клиентов. Наши водители обладают солидным опытом и профессионализмом. Перевозимые грузы застрахованы транспортным страхованием.
 
Информация по телефону 730 0868 или info(at)taufauto.ee
 
Посмотреть еще
 
заказать-автомобиль

Trailer transport

 

Tauf-Auto offers trailer transport services for passenger cars and minibuses, using trailers carrying up to 9 vehicles. We offer both partial and full load transport. We operate in Estonia, the Baltics, and the rest of Europe, mainly in Germany, the Netherlands, and Belgium. Our partners are trustworthy, enabling us to provide fast, high quality and safe transport services which take into account our clients’ wishes. Our drivers are experienced professionals. The loads we transport are insured with load insurance.
 
For more information, please call +372 730 0868 or email us at info(at)taufauto.ee
 
See also
 
Order cars

Treilervedu

 

Tauf-Auto teostab sõiduautode ja väikebusside treilervedusid 9-kohaliste treileritega. Pakume nii täiskoormate kui ka osakoormate vedu. Meie tegevuspiirkonnaks on Eesti, Baltikum ja Euroopa – peamiselt Saksamaa, Holland ja Belgia. Omame kindlaid ja usaldusväärseid partnereid ja see võimaldab kiiret, kvaliteetset, kliendi soove arvestavat ja turvalist transporditeenindust. Meie autojuhid on kogenud ja professionaalsed. Veetavad koormad on kindlustatud veosekindlustusega.

Info telefonil 730 0868 või info(at)taufauto.ee
Vaata ka

Autode tellimine

VFB Pro – Email Preview

 

This is a preview of how the email will look.

VFB Pro – Form Preview

 

This is a preview of how this form will appear on your website


Kuidas tellida?